TRZY TEMATY

Od zarania dziejów fascynowały człowieka trzy wielkie te­maty: Bóg, przyroda i on sam. Zachwyt, respekt i lęk inspirowa­ły do zgłębiania i odkrywania tajemnic w nich zaklętych. Czło­wiek, niezmordowany poszukiwacz, próbował na wszelkie spo­soby wykorzystać możliwości swe”go umysłu i ducha, by uzyskać odpowiedź na nurtujące go pytania: pytania wywoływane przez otaczający go świat i pytania powstające w nim, w jego sercu, pochodzące z jego wnętrza.

Właśnie to bogactwo pozwala nam sięgać daleko wstecz i z dobrze zachowanych śladów odczytywać życie i zmagania na­szych przodków. Widoczne jest w nich znamię ludzkich działań i dążeń, które odnoszą się zarówno do Kogoś, kto jest ponad czło­wiekiem, jak i do samego człowieka i do przyrody.

?Analiza bowiem świata w ogólności i człowieka w szcze­gólności prowadzi do wniosku, że ani istnienia świata, ani czło­wieka nie można wytłumaczyć bez Praprzyczyny – Boga, z czego płynie oczywiście zależność tych bytów od Boga” (A. Słomkowski Problem pochodzenia człowieka).

W ten sposób objawiają się tęsknoty i zmagania w odkrywa­niu Prawdy. Odnajdujemy w nicch pytania i odpowiedzi, od których zależy sens ludzkiego bytowania, relacje ze Stwórcą, z innymi ludźmi, a także związki z istniejącym światem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.