Archive for the ‘Bóg, świat i ja, człowiek’ Category

PRAWO CZŁOWIEKA DO PRAWDY O NIM SAMYM I O ŚWIECIE

Nie można zamazać prawdy o człowieku, bo wtedy niszczy się jego samego. Nie można też zamazywać prawdy o świecie. Czło­wiek stale poszukuje pełnej prawdy. To poszukiwanie jest prawem wpisanym w jego ducha. Można prześledzić odbywające się wśród ludzi podwójne zma­gania o odczytywanie prawdy o świecie i człowieku. Człowiek jest w tym mocowaniu inspiratorem działań. Jest [...]

BIOLOGIA NADPRZYRODZONA

Tak więc należy uznać, że biologia ludzka jest ?biologią duchową”. Rozsadza ona ramy światopoglądu biologicznego. Przedstawiciele tego kierunku pewnie nie uświadamiają sobie, że zaciemnia on zdobytą już prawdę o człowieku. Człowiecze wnętrze w swoim sprzężeniu cielesno-duchowym nie jest dostępne dla takiego poznania naukowego, które­go metody wyczerpywałyby się zastosowaniem nawet bardzo precyzyjnej techniki. Rejestruje bowiem ona [...]

JEDNOSTRONNA FASCYNACJA

Fascynacja naukami przyrodniczymi trwa do dnia dzisiej­szego, a nawet nabiera coraz większego przyśpieszenia, dzięki ulepszanej technice doświadczeń. Chciałaby ona nawet zawład­nąć całą myślą ludzką poprzez narzucenie jej ram ?wymierzalnego i wyliczalnego” doświadczenia, które ma uwierzy­telniać każde odkrycie i ukierunkowywać myśl ludzką. Taki jednostronny, ograniczony do metod empirycznych sposób rozpoznawania świata, a w nim człowieka, sprawił, [...]

DWA KIERUNKI ZMAGAŃ

Tęsknoty i zmagania w odkrywaniu Prawdy szły od począt­ku w dwóch kierunkach. Pierwszy szukał odpowiedzi na pytania podstawowe, doty­kające istoty życia, samego człowieka i jego Stwórcy oraz otacza­jącego go świata. Sięgał w głąb spraw niewidzialnych, ale ogląda­nych i słyszanych przez ducha ludzkiego. Badania podają, że został odkryty ślad sprzed 500 tysięcy lat o rozróżnianiu przez [...]

TRZY TEMATY

Od zarania dziejów fascynowały człowieka trzy wielkie te­maty: Bóg, przyroda i on sam. Zachwyt, respekt i lęk inspirowa­ły do zgłębiania i odkrywania tajemnic w nich zaklętych. Czło­wiek, niezmordowany poszukiwacz, próbował na wszelkie spo­soby wykorzystać możliwości swe”go umysłu i ducha, by uzyskać odpowiedź na nurtujące go pytania: pytania wywoływane przez otaczający go świat i pytania powstające [...]

OD NAJDAWNIEJSZYCH CZASÓW

Zaczynamy nasze rozważania od najdawniejszych dziejów człowieka. Opowiada o nich prehistoria, którą uczeni badają z największą wnikliwością, choć bardzo ostrożnie. Odnosząc się do wyników tych badań, pragniemy iść śladami poszukiwania prawdy, nie zaś sensacji, która może czyhać, i rzeczywiście czy­ha, nawet na ludzi nauki. Ostrzeżenie jest ważne, niech więc jego uzasadnieniu po­służą niektóre przykłady. Otóż [...]