Archive for the ‘Dynamika rozwoju’ Category

NIE KONIEC ROZWOJU

Szczęśliwie zakończony w wieku 14-16 lat okres dojrzewa­nia biologicznego, z całym mu właściwym bagażem wstrząsów, nie jest finałem naszego rozwoju. Niewątpliwie kończy się szcze­gólnie dynamiczny ?rozpęd” rozwojowy w warstwie somatycz­nej, ale nie zakończyło się dojrzewanie psychiczne i społeczne, niosące też w sobie życie duchowe. Krzywa rozwoju biologicznego zwalnia się, ale nie ustaje. Badania wykazują, że [...]

CHŁOPIEC I DZIEWCZYNA

Pragnienie jedynej, dozgonnej miłości ujawnia w każdym z nas istniejące w głębi serca poczucie niewystarczalności, zjawia się potrzeba odkrycia siebie w drugiej osobie, która przez ak­ceptację daje nam szansę rozwoju. W tych przeżyciach zaznacza się wyraźna różnica między chłopcem i dziewczyną. Pragnienie miłości jest u obojga bardzo silne, ale odmienna jest cała struktura psychofizyczna chłopca [...]

MOJE ?JA”

Płeć genetyczna i hormonalna, przygotowująca narządy płciowe wewnętrzne i zewnętrzne, usprawnia też psychikę i ujaw­nia osobę, moje ?ja”. Moje ?ja”, jako ?ona” lub jako ?on”. Płeć jest czymś przekraczającym biologiczny fakt różnicu­jący formę cielesną. Jest ona złożoną strukturą wpisaną w czło­wieka i ściśle zintegrowaną z jego właściwościami psychosoma­tycznymi i duchowymi. Powtórzmy z naciskiem, realizujemy się [...]

CZAS WIELKICH WSTRZĄSÓW

Dojrzewanie płciowe rozciągnięte w czasie ma bardzo wy­raźną indywidualną dynamikę. Początki dojrzewania płciowego rozpoczynają się już w życiu łonowym w chwili zapłodnienia – następuje zróżnicowanie płci, a geny X i Y wyznaczą płeć. Płeć genetyczna dziewczynki to XX, chłopca – XY. O płci męskiej decyduje gen Y. W garniturze chromosomowym zawsze dostaje­my połowę genów od [...]

OKRES NIEPOWTARZALNEGO TEMPA

Rozwój biologiczny człowieka ma swoją dynamikę, która urzeka rytmicznością, logiczną etapowością i tempem charakte­rystycznym dla każdego etapu. Wiek XX, dzięki wynalezieniu doskonałej aparatury, potrafi zarejestrować dość dokładnie to, co przedtem wymykało się obserwacji, chociaż obserwacje roz­woju człowieka rozpoczęto już wcześniej. Otóż milimikronowe komórki, które spotkały się ze sobą w organizmie kobiety w chwili poczęcia, rozpoczynają [...]

DYNAMIKA ROZWOJU

? Twe – życie – niby nieodgadniony rebus nędzne się zdaje i ogromne nazbyt, gdy – to malejąc, to sięgając niebios – zastyga w kamień lub dorasta gwiazdy” R.M. Rilke Od momentu poczęcia człowiek wyposażony zostaje w im­puls rozwojowy, który posiada swoją dynamikę i swoje właści­wości. Nadaje on naszej naturze charakter dynamiczny i jest właściwością, [...]