Archive for the ‘Inflacja słowa’ Category

PRAWDOMÓWNOŚĆ

Ocalić słowo – powiedzieliśmy – to strzec prawdy. Prawdomówność jest istotnym czynnikiem każdej relacji międzyludzkiej, szczególnego zaś znaczenia nabiera w więzi rodzinnej. Wielkie szkody naszemu społeczeństwu wyrządziła nie- prawdomówność w układach społeczno-politycznych z czasów dawniejszych i nowszych. Nakłada to na rodziców i wycho­wawców obowiązek przywrócenia szacunku dla prawdy wy­powiadanego słowa i odzyskanie przez to prawdomówności. [...]

OCALIĆ SŁOWO

Tak więc słowo człowieka, jedynej na świecie istoty rozum­nej i jedynej na świecie istoty posługującej się słowem, uczest­niczy w jego godności, jest jakby jej odbiciem i świadectwem. Słowo człowieka to słowo ?pełne”, skojarzone z ?pełnym” człowieczeństwem. Słowo, które wypowiadam, to nie dźwięki, jakie wydają delfiny, to nie klangor odlatujących w swe dorocz­ne wędrówki ptaków ani [...]

SŁOWO I PRAWDA

Między słowami a kulturą istnieje współzależność. Odbija się to także na tej wartości słowa, która jest mierzona jego relacją do prawdy. ?Nikt nie może zaprzeczyć, że epoka ta (nasza) jest czasem wielkiego kryzysu, a jest to na pierwszym miejscu ?kry­zys prawdy?” (Papież Jan Paweł II List do Rodzin). Język ludzki kształtuje się historycznie. Rozwój tego [...]

SŁOWO – WŁASNOŚCIĄ WSPÓLNĄ

Słowo jest potęgą, która może tworzyć fakty. Człowiek czu­je potrzebę słowa i jest zdolny je wypowiadać – tylko on. ?Słowa i zdania są swoistym substratem myśli, są jej podłożem i narzę­dziem, za pomocą którego człowiek (w przeciwieństwie do zwie­rząt) myśli, sądzi i rozumuje” (S. Szuman Dzieła wybrane). Arystoteles twierdził, że myśl jest wewnętrzną rozmową duszy [...]

CZŁOWIEK I SŁOWO

Pawłów wykrył w swoich badaniach nad odruchami dwa ukła­dy sygnałów: pierwszy to reakcja na bodźce zmysłowe, odbierana także przez narządy zmysłów, drugi – to bodźce umysłowe, które umożliwiają rozeznawanie znaczenia wypowiadanych słów. Funkcjonowanie pierwszego układu sygnałów, wspólnego dla biologii wysoko zorganizowanych zwierząt i dla ludzi, jest podsta­wową zdolnością neurofizjologiczną. Na niej zatrzymują się moż­liwości świata [...]

INFLACJA SŁOWA

?Szacunek dla słowa jest pierwszym wymogiem dys­cypliny, zdolnej wychować człowieka dojrzałego umysłowo, uczuciowo i moralnie. Szacunek dla sło­wa – używanie go z największą oględnością i uczci­wą głęboką miłością prawdy – jest też warunkiem rozwoju społeczności ludzkiej i rodzaju ludzkiego „. Dag Hammarskjold Człowiek ma zdolność wypowiadania słów i posługiwania się nimi. Tylko on. Wypowiadane przez [...]