Archive for the ‘Pełnia życia’ Category

MIEĆ” GZY ?BYĆ”

Pełnia człowieczeństwa to ?być”. Być człowiekiem. Być człowiekiem w ciągle osiąganej pełni. Temu, by człowiekiem być, przeciwstawia się ?mieć”, ?posiadać”. Być człowiekiem, to ciągle nim się stawać. Mieć i posiadać jest programem, który nie zna granic: mieć dużo, mieć coraz wiecej. We wczesnym dzieciństwie można zauważyć pociąg do do­bra i piękna oraz wrażliwość na prawdę. [...]

OD CIEKAWOŚCI DO ŚWIADOMOŚCI

Jeżeli wychowanie nie zostanie zaburzone zjawiskami, o których mówiliśmy poprzednio (co może mieć miejsce, jeżeli rodzice włożą w nie wiele mądrego trudu i ofiarności), to w wie­ku około 4 lat rozpoczyna się u dziecka okres ciekawości i zada­wania pytań rodzicom. Pytania są znakiem rozwoju spostrzegaw­czości i intelektu dziecka. Gromadzenie informacji często jest wywołane przypadkowymi skojarzeniami, [...]

ŁAŃCUCH ZALEŻNOŚCI

Dzieciństwo także pracuje na rzecz pełnego emocji wieku młodzieńczego, który z kolei pracuje na wiek dojrzały, aby spo­kojnie przejść w pełen doświadczenia i mądrości wiek starości. Żaden okres naszego życia nie jest wyizolowany sam w so­bie. Zostaje wpleciony w łańcuch poszczególnych etapów, które kolejno pracują na siebie, osiągając przez to swoją pełnię. W wychowaniu płciowym [...]

PRZYWRÓCIĆ RÓWNOWAGĘ

Proces wychowania człowieka trwa przez całe życie i obej­muje całą osobę. Jest w nią wpisana także płeć, która ogarnia całego człowieka. Jej ?centrum dowodzenia” znajduje się w mózgu, który jest siedliskiem świadomości płci. Świadomość ta pełni ważną funkcję w przeżywaniu naszej płciowości. Jest ona miejscem wychowania płciowości ludzkiej. Niedostateczne efekty wychowania płci wynikają z umiej­scawiania [...]

MIĘDZY DOBREM A ZŁEM

Wychowanie nie jest celem samym w sobie, jest jedynie poważnym zadaniem, które umożliwia odczytywanie wpisanej w naszą naturę umiejętności rozróżniania dobra od zła. Ta zdol­ność musi być rozwijana w procesie wychowania, gdyż na sku­tek słabości może szybko ulec wypaczeniu. Podstawowa zdol­ność rozróżniania pomiędzy dobrem a złem w okresie wczesne­go dzieciństwa jest powiązana z rozwojem życia [...]

UTRWALIĆ WIĘZI

Badania fizjologii układu nerwowego wykazały, że człowiek reaguje odruchami warunkowymi nie tylko na bodźce zmysło­we, jak to ma miejsce u zwierząt, ale również na bodźce umysło­we, co jest właściwością wyłącznie ludzką. Zostaliśmy obdarzeni rozumnością, której biologicznym ?funk­cjonariuszem” jest mózg, zdolny do analizy i syntezy dostarczanych przez zmysły informacji. Jest on narządem myśli i świadomości, ale [...]

NAJPIERW NATURA

Całe człowieczeństwo wspiera się na naturze ludzkiej, która uzdalnia nas do rozwoju, a we współpracy z Bogiem osiąga pełnię. Samo podjęcie przez nas ?współpracy” z Bogiem jest już na­szym rozwijaniem się w kierunku pełni życia, które zawiera w sobie perspektywy wiecznego szczęścia. Nie można szczęścia osiągnąć zaraz, tym bardziej że ?zaraz i teraz” jest czasem [...]

DWIE WARSTWY – JEDEN CZŁOWIEK

Człowiek, compositum cielesno-duchowe, wypowiada du­cha poprzez ciało, a całe jego ciało nosi w sobie stygmaty ducha, które nadają mu niepowtarzalną godność ludzką. Niepowtarzal­ną także dlatego, że tylko człowiek, w odróżnieniu od roślin i zwierząt, ma duszę nieśmiertelną. Jej wektor jest skierowany ku górze, tak by człowiek mógł coraz bardziej stawać się podobny do Stwórcy. Takie [...]

UŚWIADOMIENIE CEL

Jaki jest cel wychowania? Czy nie należałoby postawić znaku równości między celem wychowania a celem życia? Odżywają na nowo pytania, które pojawiły się w rozdzia­łach poprzednich: o sens życia, kim jestem ja – człowiek i jakie są moje aspiracje, widziane także w perspektywie nieśmiertel­ności, bo do niej sięgają aspiracje człowieka. Gdy się o nich na [...]

PEŁNIA ŻYCIA

?Żaden człowiek nie ma ścieżek gotowych Rodzimy się jak gąszcz, który może zapłonąć podobnie jak krzak Mojżesza lub może uschnąć. Ścieżki trzeba przecierać wciąż, bo mogą zarosnąć na nowo, przecierać je trzeba tak długo, aż staną się proste prostotą i dojrzałością wszystkich chwil”. Karol Wojtyła Człowiek obdarowany istnieniem przez Stwórcę, w chwili poczęcia nie jest [...]