Archive for the ‘Zaproszeni do twórczości’ Category

ZGODNIE Z NATURĄ

Kosmos, świat i przyroda zachwycają swym pięknem czło­wieka, który oglądając poszczególne elementy tego piękna, chce odczytać i zrozumieć świat, a dzięki temu lepiej zrozumieć siebie. W człowieku są jakby dwa wektory: jeden skierowany w górę, ku budowaniu, drugi skierowany ku dołowi, nastawiony na panowanie i niszczenie. Tym elementom budowania i niszczenia ?bierna przyro­da” jest poddawana [...]

SEKSUALNE WYZWOLENIE

Jest to jedno z haseł ?rewolucji seksualnej”, zaproponowa­nej zagubionemu człowiekowi, któremu wmówiono, że jest bliż­szy zwierzętom niż swemu człowieczeństwu. Ta nieprawda, pro­klamowana przez środki masowego przekazu, a także lansowana przez modę, poczyniła w człowieku, a szczególnie wśród mło­dych ludzi, straszliwe zniszczenie. Każda rewolucja, mimo uwo­dzących haseł, w efekcie zamienia wszystko w bólem nasiąknię­te zgliszcza. Rewolucja [...]

PRZECIW CZŁOWIECZEŃSTWU

Zdumienie budzi fakt, że w wieku XX, gdy nauki przyro­dnicze osiągnęły niebywały postęp w odkrywaniu przyrody, a człowiek poczuł się panem świata, równocześnie ten sam czło­wiek używa sił niszczycielskich przeciw sobie. Neurofizjologia, współpracując z innymi dziedzinami nauk o człowieku, ujawniła bez zastrzeżeń kierowniczą rolę mózgu w funkcjonowaniu fizjologii ludzkiej. Ukazała także, że świadomy swojej biologii, [...]

NAJWYŻSZA TWÓRCZOŚĆ

?Pierwszy Kochający” zaprosił do współpracy ze sobą oso­bę ludzką, którą powołał do istnienia z miłości. Opowiedział się za istnieniem osoby kochanej. ?Osadził” więc osobę ludzką w swojej Miłości tak mocno, że przelał także w nią samą możność kochania. Dał temu wyraz poprzez zaproszenie jej do wspólnoty z sobą. Równocześnie uka­zał wzór takiej wspólnoty na ziemi, [...]

PRZEMIANA

Przywilej twórczości, którym obdarzony jest każdy z nas, łączy się z godnością pracy. Praca tak jak twórczość wiąże się z trudem i zmęczeniem, nosi jednak również na sobie wspólne z twórczością znamię: obdarza człowieka radością! Praca jest wpisana w ludzkie istnienie, a jej piękno i god­ność ma wraz z twórczością wspólne źródło, któremu na imię [...]

TAJEMNICA

W człowieku – powtórzmy – compositum cielesno-duchowym, w człowieku niosącym w sobie dwie warstwy: przyrodzoną i nadprzyrodzoną, jest zaklęty skarb: odblask mocy twórczej Stwo­rzyciela. Rozjaśnia każdego człowieka, jest jakby jego aureolą, która, choć niewidoczna, jednakże istnieje. Moc stwórcza Boga, która objawia się miłością w stworze­niu człowieka, rodzi w człowieku miłość, która z kolei wzbudza w [...]

ZAPROSZENI DO TWÓRCZOŚCI

?Człowiek jest niemowlę niewysłowionych rzeczy” C.K. Norwid Zaproszenie do twórczości jest ?wyposażeniem” skierowa­nym do całego rodu ludzkiego. Świadczy o wielkości każdego człowieka: iskrą twórczą została obdarzona tylko osoba ludzka. Człowiek jest więc odpowiedzialny za to, co uczyni z tym nie­zwykłym darem, który go nobilituje: ?Jeśli wielkim jest to, co człowiek tworzy, to jeszcze większym jest [...]