Archive for the ‘Znaleźć drogę do samego siebie’ Category

ZNALEŹĆ DROGĘ DO WŁASNEGO SERCA

Drogą do mego serca jest moja zdolność do miłowania. Jest ona wolnością, która połączona z wyborem dobra rozbija moje ograniczenia i pozwala wyjść poza siebie. Wyjść poza siebie nie oznacza konfliktu z samym sobą, bra­ku zgody na własne ?ja”. Jest to otwarcie własnego wnętrza na drugiego człowieka. To właśnie poprzez relację z drugim czło­wiekiem rozpoznaję [...]

OD TEMPERAMENTU DO CHARAKTERU

Tak jak temperament jest jakby naturalnym wyposażeniem, tak charakter jest wyrazem stale rozwijanych właściwości, które pozwalają doskonalić naturalne predyspozycje. Jest to więc dzia­łanie świadome, rozumne, oparte na woli i prowadzące do wybo­ru tych wartości, które mają pozytywny wpływ na rozwój czło­wieczeństwa. Praca nad charakterem to na pierwszym miejscu wyrabia­nie w sobie silnej woli, która pomaga [...]

ROZPOZNAJ SIĘ

W poszukiwaniu drogi do siebie niemałą sprawą jest roz­szyfrowanie tych predyspozycji, które służą jako budulec do ukształtowania mojej sylwetki psychicznej. Tym jakby budulcem są temperamenty. To jakby natural­ny materiał, zespół cech wrodzonych, które muszą zostać pod­dane rozumnej obróbce. W każdym temperamencie zawierają się cechy pozytywne i negatywne. Praca nad sobą oznacza spro­wadzanie negatywnych cech do [...]

POZNAĆ SIEBIE SAMEGO

Otrzymałem szansę, ale jak ją odczytać? Jak poznać siebie? Oto pytanie, które każdy, młody, starszy i sędziwy człowiek, powi­nien stawiać sobie nieomal każdego dnia, a może i każdej chwili. A nadto budzi moje zdziwienie to, że się we mnie rodzą te pytania. I skąd bierze się we mnie tęsknota za odpowiedzią na nie? Każdy z [...]

JA – CZŁOWIEK

Człowiek – istota nieznana. Alexis Carrel, biolog, lekarz, lau­reat nagrody Nobla za prace nad przeszczepami tkanek, tak wła­śnie zatytułował swoją, słynną w całym świecie, książkę. Czy odpowiada to dumie człowieka XX wieku, który szczy­ci się (często słusznie) ogromem wiedzy, zwłaszcza w zakresie przyrodniczych nauk szczegółowych? Wszakże człowiek ciągle pozostaje ?istotą nieznaną” także dla nauk przyrodniczych, [...]

ZNALEŹĆ DROGĘ DO SAMEGO SIEBIE

?Człowiek odkrywa siebie, kiedy pokonuje przeszkody „. Antoine de Saint – Exupćry Człowiek jest istotą cielesno-duchową, stworzoną przez Boga z Miłości: ?Prawem życia Boga jest miłość, która sama jest sub­stancją Bożą. Miłość jest prawem kierowniczym świata, a szcze­gólniej człowieka” (K. Górski Polonia sacra). Chociaż zaś jestem cząstką całego stworzenia, to jednak jestem jedyną istotą stwo­rzoną [...]