OD CIEKAWOŚCI DO ŚWIADOMOŚCI

Jeżeli wychowanie nie zostanie zaburzone zjawiskami, o których mówiliśmy poprzednio (co może mieć miejsce, jeżeli rodzice włożą w nie wiele mądrego trudu i ofiarności), to w wie­ku około 4 lat rozpoczyna się u dziecka okres ciekawości i zada­wania pytań rodzicom. Pytania są znakiem rozwoju spostrzegaw­czości i intelektu dziecka. Gromadzenie informacji często jest wywołane przypadkowymi skojarzeniami, związanymi z rosną­cymi ogólnymi zainteresowaniami i rozwijającą się świadomo­ścią swojego ciała.

Wystarczą wtedy proste i rzeczowe odpowiedzi, dawane po to, żeby ciekawość intelektualna dziecka została zaspokojona. Ale odpowiedzi muszą być zawsze zgodne z rzeczywistością, gdyż to utrwala zaufanie dziecka do rodziców.

Ten okres jest najlepszym czasem do udzielania dziecku informacji dostosowanych do wieku także o reakcjach ciała, jego anatomii i fizjologii, i równocześnie wdrażania go do nawyków higienicznych.

Sprawy płci włączane w cały kontekst informacji o ciele­sności, zawsze połączonej z odniesieniem do Prawdy, Dobra i Piękna, a podanej w dostępnym dla dziecka języku, rozpoczy­nają w nim rozwój uczuć wyższych, uzdalniających do prawdzi­wej miłości. Tak podawana informacja nie czyni tabu ze spraw ciała, wymaga jednak taktu, który podkreśla godność małego człowieka, mającego prawo (którego się często domaga) do in­tymności swojego ciała.

Całe wychowanie płciowości ma doprowadzić do zrozumie­nia i uznania, że rzeczywistość ludzka jest zupełnie inna niż naj­milszego kota czy psa i że wszelkie porównania rodziców do kot­ków lub motylków są zafałszowywaniem prawdy o naturze ludz­kiej. Żadne zwierzę nie posiada świadomości swojej biologii, a człowiek musi uznać kierowniczą rolę rozumu i woli w postępo­waniu wolnym i odpowiedzialnym, także w dziedzinie seksu. Z taką informacją i przekonaniem powinien młody człowiek wejść w okres przemian dojrzewania płciowego. Wtedy wysiłek naby­wanej i stosowanej od dzieciństwa zdolności hamowania nadmier­nej pobudliwości odniesie rezultaty w opanowywaniu popędu seksualnego.

Bardzo silne pobudzenie, wywołane całym zespołem czyn­ników uruchamiających popęd seksualny, jest w tym okresie skierowane przede wszystkim ku płci odmiennej. Bez świado­mego współdziałania uczucia, woli i rozumu młody człowiek nie opanuje popędu i nie podporządkuje go prawdziwej miłości, której pragnie; to dopiero ona rozwinie go do pełni człowieczeń­stwa. Wychowanie płciowe to wychowanie ogólne, obejmu­jące całego człowieka. To uczenie się ?chcieć” i uczenie się ?umieć nie chcieć tego, co jest dostępne chceniu”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.